opc_loader
                      
Print deze pagina:

VOORWAARDEN

Bij het plaatsen van een order/bestelling gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Inhoud

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Artikel 4. Levering

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

Artikel 8. Garantie

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Diversen

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 13. Ruilen en retourneren webshop

Artikel 14. Privacy

Artikel 15 Diensten: Cursus, Workshop en opleiding

Special Grooming is de geregistreerde handelsnaam van het samenwerkingsverband MC Grooming V.O.F.. 
MC Grooming V.O.F. geeft o.a. uitvoering aan de website en webshop www.specialgrooming.nl en www.specialgrooming.com.

KvK: 54046351 - Btw: NL851132960B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bedrijfsnaam zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MC Grooming V.O.F. zijn vrijblijvend en MC Grooming V.O.F. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door MC Grooming V.O.F.. MC Grooming V.O.F. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MC Grooming V.O.F. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling via overschrijving of via IDEAL. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van MC Grooming V.O.F..

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door MC Grooming V.O.F. bent u een bedrag van vijfentwintig euro  aan administratiekosten verschuldigd en indien MC Grooming V.O.F. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Special Grooming om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is MC Grooming V.O.F. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MC Grooming V.O.F..

Artikel 4. Levering

4.1 De door MC Grooming V.O.F. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MC Grooming V.O.F. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door MC Grooming V.O.F. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 MC Grooming V.O.F. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MC Grooming V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MC Grooming V.O.F. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan MC Grooming V.O.F. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Hygiëne gevoelige producten (scharen, kammen en borstels) worden slechts in overleg retour genomen.

7.4 Alle informatie over huisdierbenodigdheden en gebruiksaanwijzingen op sites van MC Grooming V.O.F. (Special Grooming) zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en kunnen een bezoek aan de dierenarts niet vervangen. Aanbevelingen dienen enkel gezien te worden als richtlijnen en kunnen niet bekeken worden als even geschikt voor alle huisdieren. Voor meer informatie over hoe uw huisdier correct te verzorgen en behandelen, gelieve een gekwalificeerde dierenarts te contacteren.

7.5 Fabrikanten van huisdierproducten verbeteren hun producten voortdurend, wat leidt tot wijzigingen in formules, ontwerp van verpakkingen en gebruik. MC Grooming V.O.F. garandeert daarom niet dat de informatie over alle artikelen in de selectie van onze online winkel 100% relevant/nauwkeurig is.

7.6 MC Grooming V.O.F. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fout gebruik van huisdierproducten of misinterpretatie van de informatie op de pagina's van onze online winkel.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien MC Grooming V.O.F. producten aan de afnemer levert, is MC Grooming V.O.F. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop MC Grooming V.O.F. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door bedrijfsnaam na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door MC Grooming V.O.F. in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MC Grooming V.O.F., dan wel tussen MC Grooming V.O.F. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MC Grooming V.O.F., is MC Grooming V.O.F. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MC Grooming V.O.F..

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft MC Grooming V.O.F. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat MC Grooming V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MC Grooming V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan MC Grooming V.O.F. schriftelijk opgave doet van een adres, is MC Grooming V.O.F. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan MC Grooming V.O.F. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door MC Grooming V.O.F. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat bedrijfsnaam deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien ��n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met MC Grooming V.O.F. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door MC Grooming V.O.F. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 MC Grooming V.O.F. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Ruilen en retourneren webshop

13.1 Dit artikel is enkel van toepassing op aankopen in de webshop van MC Grooming V.O.F..

13.2 Ruilen en/of retourneren is alleen mogelijk binnen 14 dagen nadat de bestelling ontvangen is, 1 ruiling per order.

13.3 Op maat gemaakte artikelen en hygiëne gerelateerde producten kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

13.4 Een artikel/product kan alleen geruild of geretourneerd worden als deze in nieuwstaat is, ongebruikt en in originele verpakking. Verbroken en/of beschadigde verpakkingen of verzegelingen sluit omruiling of retoureneren uit..

13.5 Restitutie van geld vindt alleen plaats in overleg.

13.6 Ruilen en/of retourneren dient zo spoedig mogelijk aangemeld te worden via info@specialgrooming.nl, met daarbij vermeld: gegevens van de klant, het ordernummer, de rede van retour of ruiling en welke artikelen of producten geretourneerd of geruild worden.

13.7 Na ontvangst van de aanmelding wordt een ontvangstbevestiging per email teruggestuurd naar de klant. Indien van toepassing wordt zo snel mogelijk het vervangende artikel/product gereed gemaakt voor verzending.

13.8 Het terugsturen van de artikelen/producten geschied op kosten van de klant. Terugsturen naar: Special Grooming, Meester Bierensweg 88, 4841 AL, Prinsenbeek.

13.9 Het nieuwe, om te ruilen, artikel/product wordt verzonden na betaling van de nieuwe verzendkosten en het ontvangen van het te ruilen/retourneren artikel/product.

13.10 Retourneren vindt plaats conform artikel 13.6 van deze voorwaarden. Na ontvangen van de retour wordt het artikel/product en de verpakking beoordeeld op basis van de artikelen 13.1, 13.2, 13.3 en 13.4 van deze voorwaarden. Als voldaan wordt aan de artikelen. 13.1, 13.2, 13.3 en 13.4 van deze voorwaarden kan worden overgegaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag van het artikel/product. Verzendkosten worden alleen terugbetaald indien de volledige order geretourneerd wordt (niet de verzendkosten van het retourneren).

Artikel 14. Privacy

14.1 Over ons privacybeleid: Special Grooming geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de websites, verkopen en de daarop ontsloten dienstverlening van Special Grooming. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

14.2 Over de gegevensverwerking: Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

14.3 Webwinkelsoftware: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shoptrader. Persoonsgegevens die u ten

behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shoptrader heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shoptrader is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSLencryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shoptrader maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shoptrader behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

14.4 E-mail en mailinglijsten: Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

14.5 Payment processors: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van PayNL en ABN-Amro. PayNL en ABN-Amro verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayNL en ABN-Amro hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayNL en ABN-Amro behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayNL en ABN-Amro delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayNL en ABN-Amro dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayNL en ABN-Amro bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

14.6 Beoordelingen: Wij verzamelen reviews via het platform van Shoptrader. Als u een review achterlaat via Shoptrader dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Shoptrader deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Shoptrader publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Shoptrader contact met u

opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Shoptrader. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Shoptrader heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shoptrader behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Shoptrader toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Shoptrader derden inschakelt.

14.7 Verzenden en logistiek: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, ook aan deze partijen ter beschikking.

Als u een bestelling bij ons plaatst welke via palletvracht bezorgt wordt is het onze taak om uw bestellingbij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Embregts Etten Leur voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Embregts Etten Leur delen. Embregts Etten Leur gebruikt deze gegevens

alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Embregts Etten Leur onderaannemers inschakelt, stelt Embregts Etten Leur uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

14.8 Facturatie en boekhouden: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

SW-retail en bd accountancy. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SW-retail en bd accountancy. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

SW-retail en bd accountancy zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen.SW-retail en bd accountancy gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

14.9 Doel van de gegevensverwerking

14.9.1 Algemeen doel van de verwerking: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

14.9.2 Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

14.10 Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In voorkomende gevallen kan Special Grooming op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

14.11 Bewaartermijnen: Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

14.12 Uw rechten:Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de  machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemenhanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

14.13 Inzagerecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

14.14 Rectificatierecht: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

14.15 Recht op beperking van de verwerking: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

14.16 Recht op overdraagbaarheid: U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

14.17 Recht van bezwaar en overige rechten: U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Special Grooming. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

14.18 Cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Special Grooming gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Special Grooming geen cookies ontvangt.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Cookies van derde partijen: Software van derde partijen die gebruik maken van Cookies zijn: Shoptrader en Wordpress, Wordpress alleen op www.specialgrooming.nl.

14.19 Wijzigingen in het privacybeleid: Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

14.20 Contactgegevens: Special Grooming, Meester Bierensweg 88, 4841AL Prinsenbeek, Nederland, T (076) 888-5323, E info@specialgrooming.nl, Contactpersoon voor privacyzaken: Marion Kuppens

Artikel 15. Diensten: Cursus, Workshop en opleiding

15.1 Na het ontvangen van uw aanmeldingsformulier, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of er op de door u gewenste cursusdag(en) plaats is.

15.2 Na uw aanmelding reserveren wij gedurende 14 dagen een plaats op de door u gekozen cursusdag of workshop om u de gelegenheid te geven de betaling in orde te maken.

15.3 Na ontvangst van de factuur dient u het cursusgeld over te maken op rekening IBAN: NL 19 ABNA 0528 9256 01 t.n.v. MC Grooming VOF, met vermelding van factuurnummer datum workshop/ cursusdag. Wanneer wij uw betaling ontvangen hebben is uw aanmelding definitief.

15.4 Wegens de beschikbare ruimte kunnen er alleen in overleg andere dan de cursist(en) worden toegelaten.

15.5 Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk tot 3 weken voor aanvang van een cursusdag. Annuleren van een pakket cursusdagen is alleen schriftelijk mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de eerste cursusdag. Restitutie van het lesgeld zal worden verleend, minus €25,- reserverings- en administratiekosten. Restitutie van lesgeld of het op een ander tijdstip inhalen van een cursus dag is niet mogelijk wanneer de cursist een geplande cursusdag absent was.

15.6 Mocht een cursusdag door overmacht door Special Grooming (M.C. Grooming V.O.F) geannuleerd worden, wordt het cursusgeld per omgaande gerestitueerd of de cursusdag op een ander moment ingepland.

15.7 Vooruit betaalde cursusdagen, dienen binnen een jaar na factuurdatum bezocht te worden. De cursist kan na deze datum geen aanspraak meer maken op resterende cursusdagen of restitutie van cursusgeld.

15.8 De cursist is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de hond welke hij als “model” meebrengt. Over de toegepaste trim/kniptechtniek als mede het getoiletteerde model is geen reclame mogelijk. Honden met gedragsproblemen moeten wij helaas weigeren.

15.9 Special Grooming (M.C. Grooming V. O.F.) is nimmer aansprakelijk voor eventueel beschadiging, vermissing of zelfs overlijden van de hond welke door de cursist wordt meegebracht.

15.10 Foto’s en/of video opnamen tijdens de cursus gemaakt, mogen door Special Groming vrijelijk gebruikt worden als les materiaal, voor reclame doeleinden en/of voor publicatie op internet. Het is een ander niet toegestaan zelf foto en/of video opnamen te maken zonder schriftelijke toestemming van Special Grooming (M.C. Grooming V.O.F.). Bij gebruik van foto’s zullen alleen personen of herkenbare/herleidbare zaken zichtbaar zijn met toestemming van de betrokkene.